KAMERLINGUA
Cam tútə nə̂ mghɔm kaməlûm

Po cyâ mɔ́ mfǎ’ pú tútə́

TSƆ́K FÀʼ

Pyə̂ gə gaə́ po a pɔ pɔ́ yɔ́tə́ bíŋ júʼnyə́

Pǒ wə́ shə́ŋ nə́ kwínyə pú a pɔ wáp á gɔm bíŋ júʼ taʼ nə̂ mghɔm Kaməlûm. Cam tútə́ghɔm guŋ Kaməlûm Kamerlinguǎ wə́ bhə́ wɔ́ mfaʼ myə́.

Pyə̂ níŋ dəŋ nə́ ntîntǐ mkɔ ba ntîntǐ mghɔ̀m

 bə́ kamerlínguà, bǎtsǎ ghɔm lə́ pə́ â tɔ̌kcyə.

YƆK NTÎ NƏ́ FÀʼ

...
1. Zhyə́ dəŋ yə pə̂ fa’ tsǔ kó áá

Po cyá faʼ tsyə pǒ wə́ shə́ŋ nə́ tútə á, á nə́ fɛ̌tə́ pyə síŋ wɔ́ dəŋ yə á gɔ kó áá.

...
2. Pə pə̂ ŋkwìshwə̀

Pə̂ shwə́tə bə́ ŋkwishwə, pyə tútə faʼ tsɔ́ nə̂ ghɔm tsyə pǒ hə́ŋ áá.

...
3. Nə́ paʼ faʼ tsɔ́

Cwəyə pyə̌ miŋ nə́ tútə á, pyə də e-mail báʼ bí po, a kwítə wɔ́ nə̂ mtə̌mdyə̂ mɔ́.

PO HƏ́Ŋ BÚFAʼ Nə́ sɛ̂ dəŋ búfa’ pə̂ fě*​
img community

CÚʼTƏ MGHƐTÚTƏ́ BƏ WÁP ZHYƏ́ FÀʼ

Shə́ pəmə̂cwɔ́ʼ mghɛtútə́ bə wáp twɔ́k ŋkhə bhə̂ faʼ. Wâp bə́ ntʉ́m guŋ bə wáp cəŋtə jyə́ kɔ tsáp pú a mghɔm máp.